Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

www.udt-test.pl

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego www.udt-test.pl realizuje Akademia Operatorów w Gdyni Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10/25, 81-340 Gdynia, NIP: 5862347046, KRS: 0000796063, REGON: 38394910900000

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@sztaplarek.pl lub telefonicznie pod numerem +48 513 503 082. 

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

 1. Kupujący: 
  1. osoba fizyczna, 
  2. osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 
  3. osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 
  4. osoba prawna 
  5. ułomna osoba prawna 
  6. inne podmioty lub osoby dokonujące zakupu w sklepie.  
 2. Operator Płatności – serwis PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.944.000,00 PLN (wpłacony w całości).
 3. System Płatności Internetowych – serwis PayPal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-113) przy ul. Emilii Plater 53, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289372, numer NIP 5252406419, REGON 141108225, kapitał zakładowy 506.500,00 PLN.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.udt-test.pl/
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.udt-test.pl  
 6. Sprzedawca – Akademia Operatorów w Gdyni Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10/25, 81-340 Gdynia, NIP: 5862347046, KRS: 0000796063, REGON: 38394910900000. 

§2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego. 
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenia Kupującego. Wystarczające są: 
  1. dostęp do Internetu, 
  2. standardowy system operacyjny, 
  3. standardowa przeglądarka internetowa, 
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail. 
 4. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenia Kupującego: 
  1. posiadać aktywny dostęp do Internetu, 
  2. posiadać standardowy system operacyjny (Windows, MacOS, Android, iOS itp.)
  3. posiadać standardową przeglądarkę internetową, 
  4. posiadać standardową przeglądarkę plików w formacie .pdf (np. Adobe Reader), 
  5. posiadać aktywny adres e-mail. 
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem. 
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie. 
 7. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich. 
 8. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za produkt powiększona o ewentualne koszty dostawy wskazane na stronach Sklepu. 

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. 
 2. Zawarcie umowy możliwe jest wyłącznie z osobami zarejestrowanymi w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 5 Regulaminu. 
 3. Usługa świadczona jest na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu (subskrypcja PREMIUM).

§4 Prawa własności intelektualnej

 1. Produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. 
 2. Dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez wyraźnej zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

§5 Zawieranie umowy

 1. W celu zawarcia umowy, Kupujący musi podjąć następujące kroki: 
  1. zarejestrować konto w sklepie internetowym www.udt-test.pl
  2. wybrać plan subskrypcji klikając w przycisk „PRZEJDŹ NA PREMIUM” a następnie wybrać odpowiednią opcję „Dostęp bezpłatny” lub „Dostęp Premium”
  3. kliknąć w przycisk „SUBSKRYBUJ”,
 2. W przypadku wyboru opcji „Dostęp bezpłatny”, po kliknięciu w przycisk „SUBSKRYBUJ”, Umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci subskrypcji bezpłatnej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą uważa się za zawartą.
 3. W przypadku wyboru opcji „Dostęp Premium”, po kliknięciu w przycisk „SUBSKRYBUJ”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę Operatora Płatności lub Systemu Płatności Internetowych celem dokonania zapłaty ceny za subskrypcję. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przekierowany na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą uważa się Umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci subskrypcji premium.
 4. Potwierdzenie Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 

§6 Dostawa

 1. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez aktywacją subskrypcji na koncie użytkownika Kupującego zarejestrowanym w sklepie internetowym www.ust-test.pl
 2. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.  

§7 Formy płatności

 1. Płatność za aktywację dożywotniej subskrypcji PREMIUM możliwa jest wyłącznie w formie bezgotówkowej za pośrednictwem Operatora Płatności lub Systemu Płatności Internetowych.

§8 Odstąpienie Kupującego od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.udt-test.pl/

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej www.udt-test.pl.  
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.