Urządzenia do manipulacji kontenerami przy pracach przeładunkowych – tryb nauki

108

Urządzenia do manipulacji kontenerami przy pracach przeładunkowych - tryb nauki

W oparciu o przedstawiony obraz wskaż właściwą odpowiedź:

Question Image

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa:

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza:

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

Question Image

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

Dozorem technicznym nazywamy:

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest:

Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza:

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym urządzenia:

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza że:

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej:

Jakie elementy maja wpływ na stateczność urządzenia?

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

Question Image

Elementem wytwarzającym ciśnienia w układzie hydraulicznym jest:

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:

Sprawdzenie układu hydraulicznego obejmuje:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

Zapalona lub migająca lampka kontrolna oznacza:

Question Image

Święcąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:

Question Image

Przed rozpoczęciem pracy urządzeniem należy:

Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, że jego działanie jest nieprawidłowe, wówczas powinien:

Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności urządzenia?

Przed rozpoczęciem transportu (podnoszenia) kontenera, operator powinien:

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych wykonujemy:

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator:

Zakres czynności kontrolnych masztu obejmuje:

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

W oparciu o przedstawiony obraz wskaż właściwą odpowiedź:

Question Image

W skład mechanizmu podnoszenia wchodzi

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi:

Eksploatacja urządzenia w temperaturze poniżej -10°C:

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator ma obowiązek:

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

Eksploatacja urządzenia w temperaturze powyżej 30°C:

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

Przed rozpoczęciem transportu (podnoszenia) kontenera, operator powinien:

Przed rozpoczęciem pracy urządzeniem należy sprawdzić funkcjonowanie:

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

Instrukcja stanowiskowa:

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje:

Sprawne dźwignie sterujące:

Nieszczęśliwy wypadek to:

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców:

Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

Podczas jazdy z ładunkiem należy:

W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego, operator powinien:

Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP wykonujemy:

W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest do:

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

Decyzja wydana przez UDT:

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym urządzenia jest:

Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc urządzeniem i hamując:

Poprawnie działający ogranicznik obciążenia w urządzeniach ze zmiennym wysięgiem powoduje:

Masa netto 1000 I wody wynosi ok:

Praca urządzeniem ze zbyt niskim poziom oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się:

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

Question Image

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

W oparciu o przedstawiony obraz wskaż właściwą odpowiedź

Question Image

Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w:

Podczas jazdy urządzeniem należy:

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

W oparciu o przedstawiony obraz wskaż właściwą odpowiedź:

Question Image

Jednostką dozoru technicznego jest:

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:

Operatorowi wolno podnieść kontener, gdy upewni się, że:

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do:

W oparciu o przedstawiony obraz wskaż właściwą odpowiedź:

Question Image

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

Formami dozoru technicznego są:

Dopuszczalna prędkość jazdy urządzenia jest określona:

Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera:

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

W oparciu o przedstawiony obraz wskaż właściwą odpowiedź:

Question Image

Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu urządzenia?

Widząc świecącą się kontrolkę operator:

Question Image

Obowiązki obsługującego określone są:

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa:

Przyczyną utraty stateczności urządzenia może być:

Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien:

Który z elementów nie wchodzi w skład układu hydraulicznego urządzenia?

Urządzenie może stracić stateczność na skutek:

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

Przed rozpoczęciem pracy urządzeniem należy:

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

Z jakim obciążeniem należy bezpiecznie sprawdzać działanie zaworu przelewowego:

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym ma za zadanie:

Instrukcja eksploatacji to:

Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

Question Image

Zamek hydrauliczny w układzie hydraulicznym zapewnia ochronę przed:

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:

Obsługującemu nie wolno:

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się:

Twój wynik to:

Przeciętny wynik to 46%

0%