Nauka i Testy UDT 2024 online. Przykładowe egzaminy UDT.

WÓZKI WIDŁOWE KATEGORII WYŻSZEJ – PRZYKŁADOWY EGZAMIN 6

PRZYKŁADOWY EGZAMIN UDT

WYNIK

#1. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

#2. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

#3. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

#4. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

#5. Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

#6. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

#7. Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje

#8. Masą netto 1000 l wody wynosi od

#9. Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

#10. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

#11. W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

#12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

#13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m

#14. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 1,5t:

#15. Ile może wynosić masa podnoszonego ładunku w przypadku, gdy zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator ma za zadanie odłożyć ładunek na poziomie „2" ?

ZAKOŃCZ