Nauka i Testy UDT 2024 online. Przykładowe egzaminy UDT.

WÓZKI WIDŁOWE KATEGORII WYŻSZEJ – PRZYKŁADOWY EGZAMIN 8

PRZYKŁADOWY EGZAMIN UDT

WYNIK

NASTĘPNE

#1. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

#2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

#3. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

#4. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

#5. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

#6. Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

#7. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

#8. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

#9. Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się:

#10. O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

#11. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

#12. Na podstawie diagramu, parametry wózka to:

#13. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 1,5 t:

#14. Zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator może:

#15. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,5 t:

ZAKOŃCZ