Żurawie samojezdne (w tym żurawie przewoźne, przenośne i stacjonarne) – tryb nauki

 

25

Żurawie samojezdne (w tym żurawie przewoźne, przenośne i stacjonarne) - tryb nauki

1 / 366

110. Wysięgnik teleskopowy żurawia:

2 / 366

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

3 / 366

34 Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

4 / 366

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:

5 / 366

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

6 / 366

Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia, podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia , kieruje olej do:

7 / 366

Sprawdzenie wyłącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia wykonujemy:

8 / 366

Zgodnie z przedstawionym diagramem, żuraw o długości wysięgnika 17,5 m może przetransportować na odległość 12 m ładunek o maksymalnej masie:

9 / 366

Przedstawiony rysunek pokazuje

10 / 366

Rozstawione podpory żurawia samojezdnego:

11 / 366

Zawory zwrotne (zamki hudrauliczne) montuje się w układach:

12 / 366

Zaświadczenie kwalifikacyjne

13 / 366

Które zabezpieczenia nie występują w żurawiach samojezdnych?

14 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o maksymalnej masie 4,5 t:

15 / 366

W celu regulacji haka można:

16 / 366

O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi:

17 / 366

30 Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

18 / 366

Przedstawiony rysunek określa wskazania:

19 / 366

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:

20 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 24,5 t (wysięgnik 17,1 m) wynosi:

21 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku  jaką można przetransportować na odległość 9 m:

22 / 366

Księga rewizyjna urządzenia może zawierać:

23 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 13,6 t (wysięgnik 30,4 m) wynosi:

24 / 366

Poprawnie działający łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra powinien:

25 / 366

Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza:

26 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 20 m przy długości wysięgnika 30,4 m:

27 / 366

Wyłącznik krańcowy odwinięcia liny z bębna wyciągarki ma za zadanie:

28 / 366

Pęknięta splotka liny żurawia powoduje, że:

29 / 366

O ile wytwórca nie określi inaczej, próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać:

30 / 366

Praca żurawiem ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się:

31 / 366

Poniższy rysunek przedstawia:

32 / 366

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

33 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

34 / 366

Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ:

35 / 366

Wychylenie dźwigni w kierunku 7 (zgodnie z rysunkiem) powoduje:

36 / 366

19 Nieszczęśliwy wypadek to:

37 / 366

Obowiązki obsługującego określone są:

38 / 366

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

39 / 366

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

40 / 366

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:

41 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 3,8 t (wysięgnik 32,5 m) wynosi:

42 / 366

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

43 / 366

Na udźwig żurawia ma wpływ:

44 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram  udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,1 t przy długości wysięgnika 32,6 m (wysięgnik 92/46/46/46/46%)

45 / 366

Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:

46 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu  wskaż maksymalny wysięg żurawia z  ładunkiem o masie 5,4 t przy długości wysięgnika 17,0 m (wysięgnik 0/0/46/46%):

47 / 366

Minimalna temperatura, po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować:

48 / 366

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

49 / 366

Moment wywracający żurawia wzrasta:

50 / 366

Na zdjęciu poniżej symbol α  oznacza:

51 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 20 m:

52 / 366

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

53 / 366

Praca żurawiem samojezdnym podczas burzy jest:

54 / 366

114 Udźwig żurawia zmienia się w zależności od:

55 / 366

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

56 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

57 / 366

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:

58 / 366

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β  wynoszącym 50° nie może przekraczać:

59 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

60 / 366

111. Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność:

61 / 366

Jak nazywa się element żurawia zabezpieczający przed zderzeniem zblocza hakowego z głowicą wysięgnika?

62 / 366

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

63 / 366

O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalna dopuszczalna wartość wysunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi:

64 / 366

Karta haka to:

65 / 366

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ladunków:

66 / 366

W których miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone?

67 / 366

18 Niebezpieczne uszkodzenia urządzenia technicznego  to:

68 / 366

Zmiana długości wysięgnika żurawia z zaczepionym na haku ładunkiem:

69 / 366

Przedstawiona informacja wyświetlana na pulpicie sterującym informuje operatora o:

70 / 366

Obowiązek stostowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

71 / 366

36 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

72 / 366

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:

73 / 366

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

74 / 366

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:

75 / 366

Informację dotyczącą masy przeciwwagi w zależności od danej wersji montażowej żurawia zawiera:

76 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 17,2 t przy długości wysięgnika 56,3 m (wysięgnik 92/92/92/92/92%):

77 / 366

Które ruchy żurawia zostaną wyłączone po zadziałaniu łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

78 / 366

Jaka jest minimalna bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 KV?

79 / 366

Wskazane w przedstawionym diagramie parametry udźwigu żurawia są możliwe do zastosowania przy zbalastowaniu żurawia masę wynoszącą:

80 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3,8 t przy długości wysięgnika 20,5 m (wysięgnik 0/0/46/92%):

81 / 366

Przedstawiony symbol graficzny informuje operatora o:

82 / 366

Przedstawiony rysunek określa wskazania:

83 / 366

38 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

84 / 366

Kolumna obrotowa żurawia:

85 / 366

Maksymalne nachylenie podłoża, na którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać:

86 / 366

Układanie podkładów pod podpory żurawia:

87 / 366

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β  wynoszącym 40° nie może przekraczać:

88 / 366

Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

89 / 366

Przedstawiony rysunek określa wskazania:

90 / 366

2.Które z wymienionych czynności nie należą do zakrseu obowiązków obsługującego UTB:

91 / 366

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

92 / 366

O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi:

93 / 366

Bezpośrednio po zakończeniu pracy, operator żurawia ma obowiązek:

94 / 366

17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

95 / 366

Łącznik bezpieczeństwa STOP jest:

96 / 366

23 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

97 / 366

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

98 / 366

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu liniowym wynosi:

99 / 366

20 Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

100 / 366

Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych żurawi samojezdnych:

101 / 366

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeprowadza się:

102 / 366

Poprawnie działający ogranicznik obciążenia żurawia, w momencie jego przeciążenia powoduje:

103 / 366

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A ( DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

104 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 10 m:

105 / 366

Ogranicznik obciążenia nie zabezpiecza przed:

106 / 366

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β  wynoszącym 65° nie może przekraczać:

107 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 16,2 t:

108 / 366

Przedstawiony rysunek określa wskazania:

109 / 366

Obowiązkiem operatora żurawia jest:

110 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o maksymalnej masie 2900 kg:

111 / 366

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A ( DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

112 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 5 m przy długości wysięgnika 23,9 m (wysięgnik 46/46/46/46%, podwójne olinowanie):

113 / 366

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

114 / 366

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

115 / 366

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego:

116 / 366

Które ruchy żurawia zostaną wyłączone po zadziałaniu łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

117 / 366

Dopuszczalną ilość pękniętych drutów w linach układu podnoszenia określa:

118 / 366

Jakie parametry podane są na diagramie udźwigu żurawia?

119 / 366

35 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

120 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram, żuraw o długości wysięgnika 30,4m może przetransportować na odległość 10 m ładunek  o maksymalnej masie:

 

121 / 366

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

122 / 366

Wskaż, który ze sposobów podwieszania ładunku przy pomocy zawiesia liniowego jest nieprawidłowy:

123 / 366

Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:

124 / 366

Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy α  stosowany w zawiesiu może wynieść:

125 / 366

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

126 / 366

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

127 / 366

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza:

128 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

129 / 366

Poprawnie działający łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra powinien:

130 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

131 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 6 t:

132 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 8 m:

133 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,6 t:

134 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podjąć żurawiem z zainstalowanym wysięgnikiem pomocniczym:

Question Image

135 / 366

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A ( kąta α) dla zawiesia dwucięgnowego :

136 / 366

Łącznik bezpieczeństwa STOP wyłącza:

137 / 366

Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100° jest:

138 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu  wskaż maksymalny wysięg żurawia z  ładunkiem o masie 3,4 t przy długości wysięgnika 20,5 m (wysięgnik 0/46/46/46%):

139 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

140 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można  przetransportować na odległość 28 m:

141 / 366

Na rysunku pokazana jest:

142 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 12 m przy długości wysięgnika 39,7 m (wysięgnik 46/92/92/92/46%):

143 / 366

W przypadku stwierdzenia nadmiernej ilości pękniętych drutów w linie operator:

144 / 366

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar nominalnej odległości od linii elektroenergetycznych:

145 / 366

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

146 / 366

Wychylenie dźwigni w kierunku 6 (zgodnie z rysunkiem) powoduje:

147 / 366

Masa netto 1000 l wody wynosi ok:

148 / 366

Poprawnie działający ogranicznik obciążenia żurawia, w momencie jego przeciążenia powoduje:

149 / 366

Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ:

150 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

151 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram  udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 10 m przy długości wysięgnika 32,6 m (wysięgnik 92/46/46/46/46%)

152 / 366

GRaniczne parametry zużycia haka określa:

153 / 366

Kryteria i warunki poprawnego wykonywania prób układu hydraulicznego ustala:

154 / 366

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

155 / 366

Moment ustalający żurawi samojezdnych:

156 / 366

Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje:

157 / 366

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

 

158 / 366

112 Wysięgnik pomocniczy żurawia samojezdnego:

159 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 10,7 t:

160 / 366

31 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

161 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

162 / 366

Obsługujący, który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

163 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

164 / 366

Rozstawienie żurawia przy krawędzi wykopu:

165 / 366

Instrukcja eksploatacji to:

166 / 366

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:

167 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 9 m:

168 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 37 t przy długości wysięgnika 17,5 m (wysięgnik 0/0/0/0/46%):

169 / 366

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

170 / 366

Podczas oceny stanu technicznego żurawia, przed rozpoczęciem pracy operator:

171 / 366

Kryteria zużycia lin to między innymi:

172 / 366

Trawersa służy do:

173 / 366

Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji ?

174 / 366

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

175 / 366

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowanych:

176 / 366

Wraz ze wzrostem ilości pasm liny w mechanizmie podnoszenia:

177 / 366

Prędkość wiatru, po przekroczeniu której praca żurawiem jest zabroniona:

178 / 366

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach pozycji pionowej:

179 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 8 m:

180 / 366

Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:

 

181 / 366

Eksploatacja żurawia z hakiem nieposiadającym zabezpieczenia gardzieli haka jest:

182 / 366

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

183 / 366

Copy - Jaka jest minimalna bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 KV?

184 / 366

Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny:

185 / 366

Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o:

186 / 366

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:

187 / 366

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środkowiska ispektora:

188 / 366

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

189 / 366

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

190 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

191 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

192 / 366

Jednostką dozoru technicznego jest:

193 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 50 t przy długości wysięgnika 21,9 m (wysięgnik 0/0/0/0/92%):

194 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

195 / 366

113 Na stateczność żurawia samojezdnego ma wpływ:

196 / 366

Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ:

197 / 366

W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego:

198 / 366

Formami dozoru technicznego są:

199 / 366

Zgodnie z przedstawionym diagramem, żuraw o długości wysięgnika 25 może przetransportować  na odległość 4 m ładunek o maksymalnej masie:

200 / 366

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

201 / 366

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest:

202 / 366

Paląca się kontrolka informuje operatora o:

203 / 366

37  W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

204 / 366

Podstawową różnicą między żurawiem samojezdnym a przenośnym jest to, że:

205 / 366

Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od:

206 / 366

Blokada transportowa podpór żurawi służy do:

207 / 366

Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne):

208 / 366

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

209 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,2 t:

210 / 366

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawia ma za zadanie:

211 / 366

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

212 / 366

24 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

213 / 366

Zawór bezpieczeństwa w kładzie hydraulicznym zabezpiecza:

214 / 366

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

215 / 366

Niebezpieczne ruchy żurawia, które są wyłączane w przypadku przeciążenia to:

216 / 366

Wychylenie dźwigni w kierunku 2 (zgodnie z opisanym rysunkiem) powoduje:

217 / 366

Liny mechanizmów podnoszenia żurawi samojezdnych zabudowane są z:

218 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku  jaką można przetransportować na odległość 14m:

219 / 366

Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa:

220 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

221 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 14 m przy długości wysięgnika 39,0 m (wysięgnik 0/0/92/92/92%):

222 / 366

8. Ustawa o dozorze technicznym określa nastepujące formy nadzoru technicznego :

223 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 16,1 t:

224 / 366

Kąty α i β w odniesieniu do zawiesi:

225 / 366

Podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków jest niedopuszczalne:

226 / 366

W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi:

227 / 366

Przedstawiony rysunek informuje operatora o:

228 / 366

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β  wynoszącym 55° nie może przekraczać:

229 / 366

Zadziałanie wyłącznika krańcowego w kierunku góra w mechaniznie podnoszenia żurawia oznacza:

230 / 366

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:

231 / 366

Które zabezpieczenia nie występują w żurawiach samojezdnych?

232 / 366

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 10,5 m żurawiem z zainstalowanym wysięgnikiem pomocniczym:

233 / 366

DOR zawiesia pasowego można określić:

234 / 366

Praca żurawiem samojezdnym z pękniętą podporą jest:

235 / 366

32 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

236 / 366

Na zdjęciu poniżej symbol β oznacza:

237 / 366

Który z elementu nie wchodzi w skład układu hydraulicznego żurawia?